Ναύπλιο: Αποκαθήλωση του Εσταυρωμένου στον Άγιο Γεώργιο (φωτο&βίντεο)

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Ναύπλιο: Αποκαθήλωση του Εσταυρωμένου στον Άγιο Γεώργιο (φωτο&βίντεο)

Απρίλιος 06, 2018 - 15:23

φωτογραφία eurokinissi-Βασίλης Παπαδόπουλος

«Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ, ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελὼν τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, σινδόνι καθαρᾷ, εἱλήσας καὶ ἀρώμασιν, ἐν μνήματι καινῷ κηδεύσας ἀπέθετο».

«Τῇ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶ μετὰ τὴν Παρασκευήν, συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς Πιλᾶτον λέγοντες· Κύριε, ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος ὁ πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν, μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι. Κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, μήποτε ἐλθόντες οἱ Μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσι τῷ λαῷ, ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν· καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης. Ἔφη αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· Ἔχετε κουστωδίαν· ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε. Οἱ δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον σφραγίσαντες τὸν λίθον μετὰ τῆς κουστωδίας».
Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα έγινε η τελετή της Αποκαθήλωσης του Εσταυρωμένου στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Ναύπλιο, την Μεγάλη Παρασκευή 6 Απριλίου 2018.
(φωτογραφίες eurokinissi-Βασίλης Παπαδόπουλος)

Βίντεο https://youtu.be/g0ilCKMTBpE

ArgolidaPortal.gr Ναύπλιο: Αποκαθήλωση του Εσταυρωμένου στον Άγιο Γεώργιο