Έως 28 Φεβρουαρίου η ειδική απογραφή των συνταξιούχων του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Έως 28 Φεβρουαρίου η ειδική απογραφή των συνταξιούχων του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ

Φεβρουάριος 20, 2013 - 09:41

Σύμφωνα με το ΑΠ Φ80000/οικ.29810/1981/14-12-2012 εξαιρετικώς επείγοντος εγγράφου του ΥΠ.Ε.Κ.Α. και την απόφαση 869/συν.248/14-1-2013 της Δ.Ε. των τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ και την απόφαση 33/συν.213/17-1-2013 του ΔΣ του ΕΤΑΑ, σας γνωρίζουμε ότι από 1-2-2013 μέχρι 28-2-2013, θα διενεργηθεί από τις Υπηρεσίες του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ (Κεντρική Υπηρεσία και Υποκαταστήματα), ειδική απογραφή των Συνταξιούχων ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ λόγω θανάτου, δηλαδή στις χήρες/χήρους, τέκνα γεννηθέντα μέχρι 31-12-2000, άγαμες θυγατέρες, γονείς, αδελφούς/αδελφές, διαζευγμένες.

Πέραν της ανωτέρω προθεσμίας, ουδεμία παράταση θα δοθεί και στους συνταξιούχους που δεν θα απογραφούν μέχρι την 28-02-2013 θα γίνει ΑΜΕΣΑ διακοπή της σύνταξης, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Η απογραφή είναι αυτοπρόσωπη και υποχρεωτική και θα διενεργηθεί στην Κεντρική Υπηρεσία και στα κατά τόπους Υποκαταστήματα. Επίσης υποχρεωτική είναι η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας για παιδιά που δεν έχουν εκδώσει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εκδοθέν κατά τον ημερολογιακό μήνα της απογραφής του συνταξιούχου από την κατά νόμο αρμόδια αρχή. Ειδικά για τους αλλοδαπούς συνταξιούχους λόγω θανάτου, που κατοικούν μόνιμα εκτός Ελλάδος, προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή το ισοδύναμο αυτού, σύμφωνα με τους νόμους της χώρας μόνιμης διαμονής τους, επισήμως μεταφρασμένο, από το οποίο να προκύπτει ότι μετά τη συνταξιοδότησή τους λόγω θανάτου από τον ελληνικό ασφα-λιστικό φορέα ή φορείς δεν έχουν τελέσει γάμο και συνεχίζουν να τελούν σε κατάσταση χηρείας. Ειδικά για Έλληνες συνταξιούχους λόγω θανάτου, που κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό, προσκομίζεται πιστοποιητικό της ελληνικής προξενικής αρχής περί μη μεταβολής της οικογενειακής κατάστασης μετά τη συνταξιοδότησή τους λόγω θανάτου από τον ημεδαπό ασφα-λιστικό φορέα. Διευκρινίζεται ότι για τους συνταξιούχους, που κατοικούν στο εξωτερικό και πληρώνονται την σύνταξή τους μέσω πληρεξουσίου, η απογραφή θα πραγματοποιηθεί με την παρουσία του νόμιμου πληρεξουσίου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.

3. Το τελευταίο εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος.

4. Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (από Κ.Ε.Π. ή Αστυνομία) στην οποία θα δηλώνεται ρητά από τον συνταξιούχο λόγω χηρείας ότι από την ημερομηνία
συνταξιοδότησης του μέχρι σήμερα δεν έχει τελέσει γάμο και ότι εξακολουθεί να τελεί σε κατάσταση χηρείας (ή προκειμένου για άγαμες θυγατέρες ότι εξακολουθούν να είναι άγαμες), καθώς και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

5. Ειδικά για τα τέκνα που σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές ή σε Δημόσια Ι.Ε.Κ., πιστοποιητικό σπουδών, πρόσφατα εκδοθέν.

6. Το τελευταίο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων του Ταμείου.
Για περιπτώσεις συνταξιούχων ευπαθών ομάδων (π.χ. νοσηλευόμενοι) που αντιμετωπίζουν αδυναμία προσέλευσης για την Ειδική Απογραφή, εκτός των απαιτούμενων δικαιολογητικών, απαιτούνται επιπλέον:

    1. Ειδική εξουσιοδότηση για τη διενέργεια της απογραφής εκδοθείσα στο χρονικό διάστημα της απογραφής (στην οποία να αναφέρεται και ο λόγος της αδυναμίας ταυτοπρόσωπης παρουσίας), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π., Αστυνομία ή Δημοτική Αστυνομία στην περίπτωση που η εξουσιοδότηση γίνεται στο χώρο διαμονής του συνταξιούχου.
    2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου. Για περιπτώσεις συνταξιούχων που τελούν σε κατάσταση ανικανότητας για δικαιοπραξία λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, εκτός των απαιτούμενων δικαιολογητικών, απαιτείται επιπλέον Απόφαση Δικαστηρίου για το διορισμό δικαστικού συμπαραστάτη/ επιτρόπου και η απογραφή θα διενεργηθεί με την παρουσία του.

Παρακάτω παρατίθενται οι υπηρεσίες του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ στις οποίες μπορείτε να απευθύνεστε για την διενέργεια της απογραφής.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καλαμάτα Ιατροπούλου 12Α, 24100

Κόρινθος Πυλαρινού 86, 20100

Πάτρα Φιλοποίμενος 4, 26221

Πύργος Μπιζανίου 8, 27100

Σπάρτη Αρχιδάμου 95, 23100

Τρίπολη Ελ. Βελιζέλου 6, 22100