Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Εκλογές για πρόεδρο και αντιπρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Εκλογές για πρόεδρο και αντιπρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Ιούλιος 25, 2019 - 10:29

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει τις εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με διετή θητεία από 1.9.2019 έως 31.8.2021.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων του άνω κτηρίου της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας (θέση Σέχι).

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των ανωτέρω εκλογών ορίζεται η 29η Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρες 11:00-15:00, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 4487/2017 που ορίζει ότι «Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη ταυτόχρονα για τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους, σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδος τέτοια που να επιτρέπει τη διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα». Οι εκλέκτορες ψηφίζουν με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς τους ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 8 του του άρθρου 23 του ν. 4487/2017. Σε περίπτωση που κανείς από τους υποψήφιους Προέδρους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 15 του ν. 4487/2017. Αν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων του συνόλου των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος.

Για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου, εφαρμόζονται αναλόγως οι προβλέψεις της προηγούμενης παραγράφου.
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα πλήρους απασχόλησης μέλη Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή βαθμίδας αναπληρωτή καθηγητή οι οποίοι δεν θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας έως την 31/8/2021. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται από τη Σύγκλητο μεταξύ των υπαρχόντων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, με προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθμίδες και μέχρι τη βαθμίδα του Επίκουρου.

Ο Πρόεδρος Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου.
Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.

Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψήφιων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων, αντίστοιχα.
Εκλέκτορες-δικαίωμα άσκησης εκλογικού δικαιώματος:

Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται: α) από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π του οικείου Τμήματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και β) από το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π.,Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π του οικείου Τμήματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων).
Στο εκλεκτορικό σώμα επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση των καθηκόντων τους. Δεν ισχύει το ίδιο και για τους εκλέκτορες της δεύτερης ομάδας.
Εκλογικοί κατάλογοι

Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του ιδρύματος και εγκρίνονται από τον Πρύτανη. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.
Εκλογική διαδικασία

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει Τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμους αναπληρωτές, η οποία ορίζεται με απόφαση του Κοσμήτορα τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π του Τμήματος.

Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π.
Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Προέδρους και για έναν μόνο από τους υποψήφιους Αναπληρωτές Προέδρους δίπλα από το όνομά τους.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψηφίους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της διαδικασίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Υποβολή υποψηφιοτήτων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους μέχρι και την Πέμπτη 22/8/2019 και ώρα 14:00 με κατάθεση ενυπόγραφης αίτησης στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (κάτω κτήριο της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας, Ακαδημαϊκού Γ.Κ. Βλάχου, Τρίπολη, τηλ.: 2710 230174, Fax: 2710 37 2160). Με την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας κατατίθενται: α) πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή καθώς και β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία οι υποψήφιοι θα δηλώνουν ότι δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό τους.

Η παρούσα προκήρυξη να δημοσιευτεί, με ευθύνη στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με μέριμνα των διαχειριστών των οικείων ιστοσελίδων.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής